Masz pytanie?
Wiadomość wysłana. Zamknij

Regulamin i Polityka Danych

Celem platformy internetowej Youngolive.com jest zaangażowanie trenerów sportowych oraz osoby prywatne w uczestnictwo we wspólnych zajęciach sportowych, kursach, programach treningowych.

Właścicielem platformy jest Krzysztof Danhofer ( dalej zwanym „ Właścicielem”).

Korzystanie z platformy internetowej Younoglive.com  odbywa się w zgodzie z poniższymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi:

§1. Zawarcie umowy

1.1. Umowa użytkowania pomiędzy nowym użytkownikiem a Właścicielem Youngolive.com zostaje zawarta po wypełnieniu i przesłaniu przez użytkownika formularza rejestracyjnego oraz po potwierdzeniu przez Właściciela aktywacji konta członka.

1.2. Poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka na stronie rejestrowej użytkownik wyraża zgodę na poniższe Ogólne Warunki Handlowe w odniesieniu do zasad użytkowania wynikających na podstawie umowy.

§2. Treść warunków użytkowania

2.1 Właściciel udostępnił wyłącznie platformę techniczną w celu udostępnienia użytkownikom programów treningowych przez trenerów sportowych i występuje wyłącznie jako usługodawca techniczny, nie jako pośrednik. Właściciel w żaden sposób nie bierze udziału w zamówieniach, zlecanych za pomocą platformy internetowej, zatem nie występuje jako strona umowy, reprezentant stron umowy, czy też podwykonawca strony umowy. W przypadku zlecenia zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej, realizacja zlecenia  odbywa się wyłącznie pomiędzy stronami umowy danego zamówienia bez udziału Właściciela. Powyższe dotyczy w szczególności wykonania zamówień, roszczeń z tytułu rękojmi oraz regulowania płatności. Treść zamówień oraz należne usługi związane z zamówieniem realizowane są zgodnie z ustalonymi postanowieniami pomiędzy stronami umowy.

2.2 Właściciel ma prawo zmienić treść oraz wygład platformy internetowej w każdym czasie, o ile działanie to nie narusza żadnych obowiązków wynikających z warunków użytkowania. Członkowie platformy internetowej nie mają wpływu na określony wygląd, przygotowanie określonych funkcji technicznych oraz usług w ramach platformy.

2.3. Zabrania się użytkownikom platformy internetowej Youngolive.com samodzielnie przekazywać lub ujawniać innym użytkownikom portalu lub osobom nie zarejestrowanym treści udostępnianych na portalu. Powyższe jest szczególnie niedopuszczalne w przypadku prób pominięcia platformy internetowej Youngolive.com. W powyższych przypadkach Youngolive.com ma prawo wypowiedzieć warunki użytkowania zawarte z użytkownikiem oraz zablokować konto. Pośredniczenie w komunikacji oraz przekazywanie danych kontaktowych ma miejsce wyłącznie za pośrednictwem Youngolive.com. (patrz punkt 4 niniejszych Warunków Handlowych)

§3. Członkostwo

3.1 Użytkownikami platformy internetowej Youngolive.com mogą zostać osoby fizyczne oraz prawne.

3.2 Dane wprowadzone podczas rejestracji muszą być prawdziwe, wszelkie zmiany danych użytkowników należy niezwłocznie przekazać Właścicielowi lub dokonać zmiany za pomocą dodatkowej funkcji konta.

3.3. Youngolive.com lub administratorzy portalu zastrzegają sobie prawo do dokonania kontroli każdego nowego profilu, w szczególności do zweryfikowania wprowadzonych danych podczas rejestracji przed założeniem konta oraz przed otrzymaniem przez użytkownika wszystkich praw związanych z założeniem konta. Youngolive.com ma prawo odmówić założenie konta z powodów uzasadnionych.

3.4 Z chwilą rejestracji użytkownik potwierdza i gwarantuje, iż dane, które podał oraz treści opublikowane za pośrednictwem Youngolive.com

 1. a) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw patentowych, praw o znakach towarowych, tajemnic handlowych oraz innych praw do własności intelektualnej, praw majątkowych oraz praw publicznych i praw sfery prywatnej);
 2. b) nie wykraczają przeciwko regulacjom publicznym oraz postanowieniom ustawowym;
 3. c) nie zawierają treści zniesławiających, obrażających lub oczerniających;
 4. d) nie zawierają treści obscenicznych lub treści związanych z pornografią dziecięcą;
 5. e) nie zawierają informacji niekompletnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych dotyczących innych członków lub innych osób;
 6. f) nie zawierają wirusów lub innych programów komputerowych, które szkodzą, kradną lub usuwają funkcje, dane, informacje udostępniane przez Youngolive.com.

3.5. Konto członkowskie jest przypisane danej osobie. Nie zezwala się zatem zakładania kilku kont dla jednej i tej samej osoby fizycznej lub prawnej. Użytkownik jest zobowiązany zachować w tajemnicy nazwę konta oraz hasło wymagane dla potrzeb rejestracji.

3.6 Niezależnie od istniejących obowiązków użytkowników Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zgłoszonych danych. Obowiązkiem użytkowników jest sprawdzić prawdziwość wszelkich przekazanych danych w ramach użytkowania portalu

§4. Ogłoszenie kursów/programów treningowych.

4.1. Ogłoszenie kursu/programu treningowego odbywa się poprzez dokładne opisanie przez użytkownika jego zawartości w szczególności programu. W tym celu użytkownik informuje również o koszcie danego kursu/programu treningowego (kwota w PLN).

4.2. Wystawienie ogłoszenia kursów/programów treningowych jest niewiążącym wezwaniem użytkowników do rejestracji.

4.3. Za pomocą funkcji udostępnionych przez Youngolive.com użytkownik może zapisać się na wybrany przez siebie kurs/program treningowy.

§5. Ocena kursów/programów treningowych i innych użytkowników

5.1. Użytkownicy portalu mają możliwość oceny kursów/programów treningowych i innych użytkowników, w szczególności instruktorów, za pomocą systemu oceniania udostępnionego przez Youngolive.com.

5.2. Dopuszczalne są wyłącznie zasadne i prawdziwe oceny. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zasadności i prawdziwości wypowiedzi lub ocen, które w jakikolwiek inny sposób naruszają system oceniania lub regulacje ustawowe, Właściciel może usunąć ocenę.

§6. Opłaty

6.1 Korzystanie z platformy youngolive.com jest bezpłatne. Umieszczane na platformie treści płatne mogą być dobrowolnie wykupywane przez użytkowników. Rejestracja na platformie nie zobowiązuje do wykupienia treści płatnych.

6.2. Należna opłata za treści płatne nie jest zależna od faktu, czy realizacja kursu/programu treningowego zostanie zakończona pomyślnie.

6.3. Youngolive.com nie oferuje możliwości zwrotu, odksięgowania płatności lub przekazywania płatności w jakikolwiek inny sposób. Wszelkie ustalenia w związku z powyższym wymagają indywidualnej umowy na piśmie, przy czym Youngolive.com zastrzega sobie prawo odrzucić tego rodzaju roszczenia. Wszelkie pozostałe koszta oraz opłaty powstałe z tytułu odpowiednich porozumień lub transakcji (np. opłaty za przelew, opłata manipulacyjna, inne) ponosi użytkownik.

§7. Odpowiedzialność za treści

7.1. Kursy, programy treningowe i inne zamówienia sporządzane przez użytkowników oraz inne teksty zredagowane przez nich w ramach portalu internetowego Youngolive.com przypisuje się wyłącznie użytkownikom, przy czym ich wybór i kontrola przez Właściciela nie ma miejsca. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia treści udostępnionych przez użytkowników, o ile zaistnieje podejrzenie, iż są one sprzeczne z prawem lub naruszają niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. W tych przypadkach Właściciel zastrzega sobie również prawo do usunięcia konta członka ze skutkiem natychmiastowym bez informowania oraz do wypowiedzenia członkostwa danemu użytkownikowi. W tym przypadku ewentualne składki członkowskie, opłaty poniesione przez użytkownika nie podlegają zwrotowi w żadnym z przypadków. Właściciel nie przywłaszcza sobie treści udostępnianych przez użytkowników.

7.2. Właściciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za umyślne i rażąco niedbałe naruszenie obowiązków. W przypadku poważnego zaniedbania odpowiedzialność Właściciela odnośnie przypadków naruszenia istotnego obowiązku wynikającego z umowy jest ograniczona. We wszystkich pozostałych przypadkach odnośnie pociągnięcia do odpowiedzialności ogranicza się odpowiedzialność do typowej przewidzianej szkody w przypadku warunków umowy. Odpowiedzialność z tytułu szkód pośrednich, uszczerbku na zdrowiu lub życiu, pogorszenia stanu zdrowia czy również możliwością utraconego zysku jest wykluczona.

7.3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody majątkowe powstałe w skutek ewentualnych niezamierzonych awarii systemowych.

7.4. Użytkownikom zabronione jest publikowanie na Youngolive.com danych chronionych w szczególności treści chronionych prawami autorskim. Powyższe dotyczy również dzieł, które zostały sprzedane przez autora. Dozwolone są wyłącznie streszczenia, fragmenty, przykłady z pism tego rodzaju. W każdym z przypadku zabrania się naruszania praw autorskich.

§8. Postanowienia końcowe

8.1. Użytkownikom zabrania się reklamowania własnej strony internetowej na platformie internetowej Youngolive. com. Każdy format URL lub inne powiązania, zawarte w kursie, opisie programu treningowego lub w tekście na stronie z wiadomościami musi mieć bezpośredni związek z kursem/programem treningowym, który znajduje się na Youngolive. com. Użytkownikom zabrania się ponadto automatycznego rozsyłania przekazów reklamowych („Spam”) przez konto użytkownika.

8.2. Wszelkie należne podatki z tytułu użytkowania platformy Younoglive.com wraz z podatkiem VAT każdorazowo ponosi użytkownik.

8.3. W przypadku nieskuteczności jednego postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych pozostałe postanowienia pozostają w mocy prawnej.

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest youngolive.com z siedzibą w Krakowie ul. Zygmunta Glogera 39D. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dodatkowe informacje – BIO, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@youngolive.com.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 12. Usunięcie konta jest możliwe po uprzednim wysłaniu maila na adres administratora: admin@youngolive.com

§3. Pliki cookies

 1. Witryna youngolive.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz serwisu youngolive.com w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię i nazwisko, BIO zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Ta strona używa plików cookies.  Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.